Go Green

"มาบตาพุดรวมเศษ นำระบบ ISO14001:2015 มาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ บริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน เป็นสุขคู่ชุมชน"


ใบรับรอง ISO14001:2015
https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/go-green/Actual%20Cert%20ISO14001%20for%20MRS.jpg


ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/go-green/GI3%20Cert%20for%20MRS%2062-65.jpg


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA %E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B 1%E0%B9%89%E0%B8%87%20EMS%20Team_Page2.jpg

โครงสร้างองค์กร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 แผนปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บและคัดแยกเศษเหล็ก

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B9%81%E0%B8%9C %E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B %E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%8 0%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A %E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%8 0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81.jpg

 แผนปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E %E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%8 0%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A %E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A %E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg

 แผนปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บของเสีย

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E %E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9 A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD %E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2.jpg

แผนงานการเฝ้าติดตามและตรวจวัด เสียง และขยะอันตราย

 แผนงานการเฝ้าติดตามและตรวจวัด ฝุ่น และน้ำใต้ดิน

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B9%81%E0%B8%9C %E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9D %E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A 5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9D %E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%8 3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg


การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีการระหว่างการขนส่งกากของเสีย

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/Transport%20emer%20test1.jpg

การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีน้ำมันรั่ว ไหล ขณะขนย้าย


การฝึกอบรมดับเพลิงขั้น ต้น     


ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
 สถานีดับเพลิง มาบตาพุด 0-3868-5191 
 สถานีตำรวจภูธร มาบตาพุด 0-3860-7111 
หน่วยกู้ภัย มูลนิธิหลวงปู่ทิม มาบตาพุด   0-3868-2599
 โรงพยาบาล มาบตาพุด 0-3868-4444 

มาบตาพุดรวมเศษ เข้ารับการ ตรวจรับรอง ISO14001:2015 โดย QAIC    


  

   


Comments