"มาบตาพุดรวมเศษ นำระบบ ISO14001:2015 มาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ บริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน เป็นสุขคู่ชุมชน"

ใบรับรอง ISO14001:2015

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/go-green/GI3%20Cert%20for%20MRS%2062-65.jpg
  • สรุปผลการดำเนินงานตามแผน เดือน ก.ค. - พ .ย. 2561 -- > Download pdf file

  • แผนงานการเฝ้าติดตามและตรวจวัด เสียง และขยะอันตราย

  • แผนงานการเฝ้าติดตามและตรวจวัด ฝุ่น และน้ำ ใต้ดิน

  • การซ้อมแผนฉุกเฉิน จากการขนส่งกากของ เสีย --> Download pdf file

   • การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีน้ำมันรั่วไหล ขณะขนย้าย --> Download pdf file

   • การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น --> รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A %E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA %E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD %E0%B8%A1.jpg

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA %E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B 1%E0%B9%89%E0%B8%87%20EMS%20Team_Page1.jpg
https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA %E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B 1%E0%B9%89%E0%B8%87%20EMS%20Team_Page2.jpg

โครงสร้างองค์กร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/ %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA %E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8 8%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA %E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD %E0%B8%A1.jpg

แผนปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บและคัดแยกเศษเหล็ก

แผนปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว

แผนปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บของเสีย

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B9%81%E0%B8%9C %E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B %E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%8 0%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A %E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%8 0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81.jpg
https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E %E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%8 0%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A %E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A %E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E %E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9 A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD %E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2.jpg

แผนงานการเฝ้าติดตามและตรวจวัด เสียง และขยะอันตราย

แผนงานการเฝ้าติดตามและตรวจวัด ฝุ่น และน้ำใต้ดิน

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/ %E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9D %E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A 5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8% AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0.jpg
https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/%E0%B9%81%E0%B8%9C %E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9D %E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A 5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9D %E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%8 3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีการระหว่างการขนส่งกากของเสีย

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/green2/Transport%20emer%20test1.jpg

การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีน้ำมันรั่ว ไหล ขณะขนย้าย

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้น ต้น

 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สอบถาม ร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม

  • เบอร์โทรศัพท์ 0-3860-7434

  • เบอร์โทรสาร 0-3860-7248

  • Email : pipat@maptaphutrecycling.com

  • แบบฟอร์มบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน <--- Download file

   • หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายนอก กรณีฉุกเฉิน

มาบตาพุดรวมเศษ เข้ารับการ ตรวจรับรอง ISO14001:2015 โดย QAIC

Update 22/02/21