มาบตาพุดรวมเศษ ดำเนินธุรกิจ ซื้อ-ขายของเก่า โดยเน้นการนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาเข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ Reuse Reduce Recycle และเป็นส่วนหนึ่งที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ตลอดมา...

เวปไซต์ของมาบตาพุดรวมเศษ เลือกใช้การแสดงผลด้วยสีดำ เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการแสดงผลหน้าจอน้อยที่สุด เพื่อเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่ง ที่ร่วมใส่ใจ ประหยัดพลังงาน บนโลกใบนี้

ถึงแม้ว่า เราจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม แต่เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เห็นว่า อุตสาหกรรม ไปด้วยกันได้ดีกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ด้วยการบริหารจัดการที่ถูกต้อง

เรา ใช้พื้นที่ว่างบางส่วน บริเวณโรงงาน เพื่อทำแปลงเกษตร สำหรับปลูก พืช ผัก สวนครัวที่ปราศจากสารเคมี เพื่อบริโภคกันเอง

น้ำที่ใช้รดต้นไม้ ก็มาจากน้ำฝนที่ไหลมาจากชายคาโรงงาน และจากน้ำบาดาลที่เจาะไว้ใช้ในโรงงาน(ช่วงหน้าแล้ง)

นอกจากนี้ บริเวณภายใน และรอบๆ โรงงาน เรายังปลูกไม้ยืนต้น หลากหลายพันธุ์ เพื่อไว้เก็บเกี่ยว ผลผลิต ให้ร่มเงา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับโรงงานของเราอีกด้วย

สะตอใต้

ต้นชะมวง(ที่มาของแกงหมูชะมวง)

ไผ่ตง

ต้นมะรุม

ต้นมะม่วง

ต้นมะพร้าว

ขนุนพันธุ์ดี

กล้วยน้ำว้า มีกินตลอดปี

น้อยหน่า

มาบตาพุดรวมเศษ ได้ร่วมกับ คณะวิจัยของ อ.ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอื้อเฟื้อสถานที่ ทำการทดลอง ทดสอบ เก็บข้อมูลตัวอย่าง เพื่อการศึกษาและสำรวจการปนเปื้อนของน้ำผิวดินและน้ำบาดาลจากอุตสาหกรรม และพื้นที่การเกษตรกรรมโดยเฉพาะโลหะหนัก รวมถึง การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อวางแผนตรวจสอบและบริหารจัดการระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยอีกหลายคณะ ที่ได้เคยเข้ามาทำงานวิจัย ในพื้นที่มาบตาพุดรวมเศษ

เครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบบางส่วน

งานวิจัย อาจารย์ศรีเลิศ

จุดเจาะเก็บตัวอย่างใต้ดินต่างๆ

จุดเจาะชั้นใต้ดินต่างๆ